Good Contents Are Everywhere, But Here, We Deliver The Best of The Best.Please Hold on!
Your address will show here +12 34 56 78
KOSGEB HİBE VE KREDİ DESTEKLERİ

ÖDÜL DANIŞMANLIK & PROJE

  • Text Hover
KOSGEB DESTEKLERİ

 

  • 1-YENİ GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ

KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİNİN AMACI NEDİR ?

Ülke ekonomisinde yeni ve uygulanabilir fikirlerin işletmelere dönüşebilmesi için gerekli desteklerin KOSGEB tarafından karşılanması ve kurulan işletmelerin başta sürdürülebilirlik, istihdam sağlama, proje kültürünün oluşturulması gibi ülke ekonomisine fayda sağlayacak amaçlar için yeni işletmelerin desteklenmesi projelerine KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ denir.

DESTEK MİKTARI NE KADARDIR ?
50.000 TL HİBE , 100.000 TL SIFIR FAİZLİ KREDİ ŞEKLİNDEDİR

DESTEK UNSURU

 

ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI (%)

   (1. ve 2.Bölge)

DESTEK ORANI (%)

(3., 4., 5. ve 6. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği

Geri Ödemesiz

2.000

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği

18.000

60

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%80 uygulanır.

70

Kadın Girişimci, Gazi, Birinci derecede şehit yakını veya Engelli
Girişimciye 
%90 uygulanır.

İşletme Giderleri Desteği

30.000

Geri Ödemesiz Destekler Toplamı

50.000

Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

100.000

 

İŞLETMENİZİ AÇMADAN PROJENİZİ SUNDUĞUNUZ YENİ GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİ UYGULAMASI

01.02.2017 Tarihinden itibaren işletmesini kurmadan başvuru yapmak isteyen girişimciler ise; işletmede kullanılması planlanan ofis, donanım, yazılım, makine, ekipmanlar için proforma faturaları (Fiyat Tekliflerini) temin ettikten sonra,  www.kosgeb.gov.tr adresinden projelerini hazırlayıp veya uzman bir danışmana hazırlatıp sisteme yükleyerek onaya gönderilir. İş Planınız doğru ve eksiksiz hazırlanmış ise toplamda 20 Dosya olduğunda birkaç gün öncesinden Kurul Toplanma Tarihi ve Saati KOSGEB yetkilileri tarafınıza bildirecektir.Kurulda iş planınız kabul gördüğü takdirde sunduğunuz iş planını 90 gün içerisinde uygulamanız ve temin ettiğiniz ofis, donanım, yazılım, makine, ekipmanlar için fatura ve banka dekontlarını bağlı olduğunuz Kosgeb İl Müdürlüğündeki  uzmanınıza ilettikten sonra KOSGEB Uzmanları tarafından işletmeniz yerinde incelenecek uygun bulunduğu takdir de tarafınızla taahhütname imzalanarak hak ettiğiniz destek banka hesabınıza yatırılacaktır.

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİNDEN KİMLER HANGİ SEKTÖRLERDE NASIL FAYDALANABİLİR?
Yeni Girişimci desteğinden yeni işletme kuracak girişimciler faydalanabilir.Öncelikle bu destekten faydalanabilmek için www.kosgeb.gov.tr adresinden KAYIT İŞLEMLERİ bölümünden Desteklenen Sektörler Nelerdir ? sekmesine girerek kurmayı düşündüğünün iş fikrinin desteklenen sektörler arasında olup olmadığını kontrol ediniz.Açmayı düşündüğünüz işletmenizin desteklenen sektörler arasında olduğunu kontrol ettikten sonra bulunduğunuz veya katılım imkanınız olan girişimcilik eğitimi için KOSGEB İL MÜDÜRLÜKLERİ ile irtibata geçerek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi ’ne katılıp sertifikanızı alınız.
Eğitiminizi aldıktan sonra  31.12.2017 Tarihine Kadar Kurulmuş işletmeler için; uzaman bir danışmana İş planı hazırlatmak , iş kurma süreci yönetimi hizmeti, kosgeb danışmanlığı tercih edebilir veya kendiniz iş planı hazırlayıp süreci yönetebilirsiniz.İşletmenizi kurduktan sonra gerekli evraklarla birlikte KOSGEB e ilk kaydınızı yaptıktan sonra evraklarınızı bulunduğunuz ilde ki KOSGEB HİZMET MERKEZİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDE kobi uzmanınıza teslim ediniz.Gerekli makine,ekipman, ofis – donanım malzemelerini tedarik edip faturalarını almanız , ödemeleri bankacılık işlemleri ile yapmalısınız. İş planınızı tamamladıktan sonra www.kosgeb.gov.tr adresinden iş planınızı sisteme yükleyerek onaylamanız gerekir.İş Planınız doğru ve eksiksiz hazırlanmış ise toplamda 20 Dosya olduğunda birkaç gün öncesinden Kurul Toplanma Tarihi ve Saati KOSGEB yetkilileri tarafınıza bildirecektir.Kurulda iş planınız kabul gördüğü takdir de Fatura ve Ödeme dekontlarını KOSGEB uzmanınıza ilettikten sonra KOSGEB Uzmanları tarafından işletmeniz yerinde incelenecek uygun bulunduğu takdir de tarafınızla taahhütname imzalanarak hak ettiğiniz destek banka hesabınıza yatırılacaktır.

KİMLER KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİNDEN FAYDALANAMAZ ?
Son 1 (bir) yıl içerisinde aynı faaliyet konusunda vergi mükellefiyetinin bulunmaması,
–       Mevcutta kendisine ait gerçek kişi statüsünde başka bir işletmesinin bulunmaması,
–       Tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir işletmede %50’den fazla ortaklığının olmaması,
–       Başka bir işletme/kurum/kuruluşta SGK hükümlerine tabi olarak çalışmaması

 

KOSGEB VERİTABANINA KAYIT İÇİN  GEREKLİ BELGELER

1-Ticaret sicil gazetesi

2-İmza Sirküsü /İmza BEYANNAMESİ

3-Faliyet Belgesi

 

  • 2- GENEL DESTEK PROGRAMI

GENEL DESTEKLER (FALİYETTE OLAN İŞLETMELER İÇİN)

KOBİ: 250 Kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 TL’yi (Kırk Milyon Türk Lirası’nı) aşmayan ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimdir.
Kobi olma şartlarına uyuyorsanız aşağıda tabloyla gösterdiğimiz desteklerden faydalanabilirsiniz.
PROGRAMIN AMACI
-Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması
-KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
-KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
-KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,
amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.

 

 

 

 

  • 3- İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMIKOSGEB işbirliği güç birliği destek programıyla Kobilerin üretimde yeterli teknolojik  koşullarda üretim yapabilmesi ve sektörel bazda yaşanan ortak sorunlara çözüm getirmek istemektedir.

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KOSGEB işbirliği güç birliği destek programında aradığı şartlar;

Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

  • Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
  • Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,
  • Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
  • Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
  • Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güçbirliği Projeleri desteklenir.

 

PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ

 

Proje Süresi

6-24 ay (+ 12 ay)

Destek Üst Limiti

1.000.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 700.000 TL)Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarındaki Ortak İmalata Yönelik Projeler İçin:

1.500.000 TL (Geri Ödemesiz- 300.000 TL,  Geri Ödemeli – 1.200.000 TL)

Proje Destek Oranı

1.ve 2. Bölgelerde %50*
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60*

 

4-Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

 

–  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

 

DESTEK UNSURLARI

 

Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

 

 

 

Proje Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay

(+6) Ay

Destek Üst Limiti

Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL

Proje Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80

 

 

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

 

– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

 

– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

 

– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

 

 

 

  • 4- AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMIAr-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.

 

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL)

DESTEK ORANI (%)

Ar-Ge ve İnovasyon Programı

 

 

İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz

Kira Desteği

30.000

(Teknopark içi)

24.000

(Teknopark Dışı)

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75

Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme   Desteği

Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75

Eğitim Desteği

10.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

5.000

Yurtiçi – yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000

Endüstriyel Uygulama Programı

 

 

Kira Desteği

18.000

75

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği (Geri Ödemeli)

500.000

75*

Personel Gideri Desteği

150.000

75


5- KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek ProgramıPROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

 
– Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
 
–  KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.
 
DESTEK UNSURLARI
 
Destek unsurları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.
 
 
 
Proje Süresi
En az 6
En Fazla 36 Ay
(+6) Ay
Destek Üst Limiti
Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı
1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde  en fazla %80
 
 
DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
 
– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.
 
– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.
 
– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.